Tilslutningsbidrag til spildevand ved omdannelse fra erhverv til bolig

article-image

Tilslutningsbidrag til spildevand ved omdannelse fra erhverv til bolig

Højesteret har i en afgørelse fra den 14. februar 2013 taget stilling til, om et spildevandsforsyningsselskab var berettiget til at opkræve supplerende tilslutningsbidrag i forbindelse med omdannelse af en ejendom fra erhverv til bolig.

I den konkrete sag var der for den pågældende ejendom tidligere blevet betalt tilslutningsbidrag beregnet på grundlag af ejendommens areal efter reglerne om erhvervsejendomme. Ved en senere lokalplan blev der mulighed for at anvende ejendommen til boligformål, herunder udstykke ejendommen i flere boligenheder. I forbindelse med udstykningen af ejendommen i flere parceller til boliger havde spildevandsforsyningsselskabet opkrævet supplerende tilslutningsbidrag.

 

Højesteret fandt, at der ikke var hjemmel til at kræve tilslutningsbidrag for de udstykkede parceller, når udstykningen var sket fra en ejendom, hvor der ikke var boliger, og for hvilken, der var betalt tilslutningsbidrag efter reglerne om erhvervsejendomme. Spildevandsforsyningsselskabet kunne derfor ikke kræve nyt tilslutningsbidrag for de udstykkede parceller.

 

Højesterets afgørelse er således i overensstemmelse med hovedprincippet om, at der ikke skal betales et tilslutningsbidrag fra en ejendom, der allerede er pålignet tilslutningsbidrag, og at det således kun er i de tilfælde, hvor der udtrykkeligt er hjemmel hertil, at der kan ske opkrævning af supplerende tilslutningsbidrag.

 

Det bemærkes, at Østre Landsret i en tilsvarende sag ved afgørelse af 3. maj 2012 var nået til det stik modsatte resultat. Denne sag er anket til Højesteret, men må formodes at blive forligt i lyset af Højesterets klare afgørelse.

 

Med afgørelsen fra Højesteret vil der i en lang række tilfælde være mulighed for krav om tilbagebetaling af uberettiget opkrævede, supplerende tilslutningsbidrag, og dette vil muligvis også kunne være tilfældet, hvor betaling heraf måtte være sket flere år tilbage, da eventuel forældelse efter omstændighederne vil kunne være suspenderet.

 

Har du spørgsmål til ovennævnte, kan du kontakte partner Jakob B. Ravnsbo (H), der førte sagen for Højesteret på vegne af grundejeren, eller advokat Jacob Fabritius de Tengnagel.