Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Andersen Partners og klienten, er disse forretningsbetingelser gældende for enhver sag eller opgave, som Andersen Partners udfører for klienter.

Interessekonflikt
Ved modtagelsen af en sag undersøger vi, at der ikke foreligger en interessekonflikt. Såfremt der foreligger en interessekonflikt, bistår vi gerne med henvisning til en anden advokat. Andersen Partners har i overensstemmelse hermed udarbejdet interne regler til forebyggelse af interessekonflikter.

Alle advokatvirksomheder er omfattet af hvidvasklovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, hvilket indebærer, at vi skal indhente og opbevare identitetsoplysninger på alle klienter.

Dette betyder, at vi ved enhver sagsoprettelse bl.a. skal indhente oplysninger om klientens navn, adresse og CPR-nr. eller CVR-nr. For så vidt angår udenlandske klienter skal vi indhente identitetsoplysninger, der identificerer klienten på samme måde som et CPR-nr. eller CVR-nr.

Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til hvidvasklovens bestemmelser herom i minimum fem år efter klientforholdets afbrydelse.

Depositum
Medmindre andet aftales i den enkelte sag, opkræver Andersen Partners et depositum. Dette vil højest udgøre, hvad der efter et forsigtigt skøn svarer til det endelige honorar i sagen. Det vil dog ofte udgøre et mindre beløb end det endelige honorar. Sagens behandling igangsættes normalt først, når depositum er indbetalt. Depositum behandles og forrentes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler om betroede midler.

Behandling af sager mv.
Al bistand ydes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater og de advokatetiske regler, som er udarbejdet og vedtaget af Advokatrådet.

Karakteren og omfanget af den juridiske bistand, der skal ydes af Andersen Partners, aftales løbende med klienten.

Ophavsretten og alle andre immaterielle rettigheder til det skriftlige materiale, som Andersen Partners leverer til klienten i forbindelse med sagen, tilhører Andersen Partners, medmindre andet er aftalt mellem Andersen Partners og klienten. Klienten får således alene de nødvendige rettigheder til at benytte det skriftlige materiale i sædvanligt omfang.

Andersen Partners opbevarer alle sagsakter i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.

Honorar
Andersen Partners fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang. Der tages endvidere hensyn til sagens betydning og værdi for klienten, sagens udfald, arten af det arbejde, Andersen Partners udfører, og det ansvar, der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet og den grad af specialistviden, som opgavens løsning har krævet.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales af klienten ud over honoraret. Som eksempler på sådanne udgifter kan nævnes tinglysningsafgifter og retsafgifter, gebyrer, rejse- og opholdsudgifter, udgifter til forplejning samt udgifter til større kopieringsopgaver og forsendelser.

I forbindelse med at der indgås aftale om ydelse af bistand, giver Andersen Partners efter anmodning fra klienten oplysning om de vigtigste elementer i den påregnede bistand og om størrelsen af det skønnede honorar. Det vil ofte ikke være muligt at oplyse et fast vederlag, og i sådanne tilfælde angiver vi i stedet den måde, hvorpå vederlaget vil blive beregnet, eller giver et begrundet overslag. Klienten vil endvidere efter anmodning få oplysning om, hvilke udlæg vi forventer at skulle afholde i forbindelse med sagen.

I forbrugerforhold skal vi afgive de ovenfor beskrevne oplysninger om honorarets størrelse mv., uanset om klienten anmoder herom.

Fortrolighed
Andersen Partners er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller om klienten fortroligt. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

Insiderregler
Andersen Partners har i overensstemmelse med reglerne i værdipapirhandelsloven udarbejdet et internt regelsæt, som regulerer medarbejdernes handel med værdipapirer samt medarbejdernes behandling af intern viden.

Afregning mv.
I længerevarende sager foretages der som udgangspunkt acontoafregning hver måned. I korterevarende sager afregnes der normalt alene ved sagens afslutning.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg opkræves som udgangspunkt sammen med acontoafregninger henholdsvis afsluttende afregninger, efter at udgiften er afholdt. Større sagsrelaterede omkostninger og udlæg kræves dog normalt forudbetalt af klienten.

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Klientmidler
Andersen Partners forvalter klientmidler efter Advokatsamfundets gældende regler herom. I overensstemmelse hermed indsættes klientmidler på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten. Eventuelle negative renter afholdes af klienten.

Klientmidler er beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning, men beskyttelsen er beløbsmæssigt som udgangspunkt begrænset til EUR 100.000 pr. klient pr. pengeinstitut. Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i instituttet, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb på op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Andersen Partners er ikke ansvarlig for klientmidler indsat på klientkonti hos Andersen Partners´ bankforbindelse.

Medmindre andet aftales med klienten, vil Andersen Partners anvende sine sædvanlige bankforbindelser. Andersen Partners har samleklientbankkonti i Danske Bank, Nordea, Sydbank, Jyske Bank, Nykredit og Spar Nord.

Ansvar, forsikring og ansvarsbegrænsning
Andersen Partners er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Der er via samme forsikringsselskab stillet lovpligtig garanti for klientkontomidler i henhold til de af Advokatsamfundet fastsatte regler herom. Kontaktoplysninger på vores forsikringsselskab er: Tryg Forsikring - Klausdalsbrovej 601 - 2750 Ballerup - Tlf. 7011 2020.

Ansvaret for den leverede rådgivning er dog for såvel Andersen Partners som dets partnere og medarbejdere begrænset til et beløb på maksimalt 25 millioner kr. pr. opgave. Det samlede erstatningsbeløb, som én klient er berettiget til at modtage i anledning af krav, som klienten rejser i ét kalenderår, kan dog ikke overstige 50 millioner kr.

Hvor Andersen Partners yder bistand til flere klienter med fælles eller sammenlignelige interesser i en sammenhængende opgave, anses denne bistand som ydet i samme opgave, således at Andersen Partners' erstatningsansvar over for samtlige klienter i anledning af samtlige mulige erstatningskrav i forbindelse med opgaven er begrænset til et beløb på maksimalt 25 millioner kr. i alt. Tilsvarende anses klienterne i relation til ansvarsbegrænsningen på 50 millioner kr. for at være én klient.

Andersen Partners, dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Andersen Partners, dets partnere og medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Andersen Partners har henvist klienten til, ligesom Andersen Partners og dets partnere og medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Andersen Partners efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Lovvalg og værneting
Alle tvister er underlagt dansk ret, og Kolding Byret fungerer som aftalt værneting.

Vores advokater
Alle Andersen Partners' advokater har advokatbeskikkelse fra Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet. Andersen Partners og de enkelte advokater er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet, herunder bl.a. tilsyn med, at Andersen Partners og de enkelte advokater overholder de regler, der gælder for advokatbranchen, herunder reglerne om god advokatskik. Oplysninger om Advokatsamfundet, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Klager over advokaters salær og/eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Oplysninger om Advokatnævnet, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatnævnets hjemmeside www.advokatnaevnet.dk.

Download vores forretningsbetingelser.